Pärast Balti Elektrijaama energiaplokkide 1.-3. järjekorra sulgemist lõpetatakse läbi juurdevoolukanali nr 1 jahutusvee juhtimine ning kanal muutub poolkinniseks (s.t läbivooluta) veekoguks. On soovitatud juurdevoolukanal kinni ajada täitepinnasega, välistamaks seisuveest põhjustatud eutrofeerumist, kanali vee kvaliteedi halvenemist ning veekogu õitsemist ja kinnikasvamist.

Juurdevoolukanal nr 1 on keskkonnaregistri veekatastri veekogude andmestikus registrikoodiga 10655. Samuti eraldab kanal Narva linna Kulgu ja Veekulgu linnaosi ning on ka linnamaastiku ilmestavaks komponendiks.

Tingituna asjaolust, et üle 40 aasta tagasi rajatud juurdevoolukanal nr 1 ilmestab Narva linnamaastikku ning see on kasutatav aktiivselt Veekulgu suvilaomanike poolt puhke-, kalastamise ja kastmisvee võtu otstarbel, on Narva Elektrijaamad AS tellinud uurimistöö, mille eesmärgiks on analüüsida ja hinnata kasutuseta jääva juurdevoolukanali nr 1 täitmisega või säilitamisega seotud keskkonna- ja sotsiaalseid aspekte ning anda teostatavad abinõud võimalike negatiivsete arengute pärssimiseks juurdevoolukanalis juhul, kui kanalit ei täideta.

Püstitatud alternatiivide võrdluse tulemusel osutus parimaks võimaluseks alternatiiv , mille puhul kanalit ei täideta, läbivoolu kindlustamiseks suunatakse kanalisse osalises mahus EJ jahutusveed, millega väheste kulutustega tagatakse juurdevoolukanali nr 1 veevahetus ca 360 kordselt aastas.

Juurdevoolukanal muutub jahutusvee väljalasuks, millega Balti EJ kaasneb suubla seire kohustus. Regulaarselt teostatava jahutusvee suubla seiretulemuste analüüsimisega on võimalik tulevikus jälgiga ja ennetada kanali veerežiimi muutusega seotud pöördumatuid ökoloogilise seisundi muutusi.

Balti Soojuselektrijaama juurdevoolukanal nr 1

TOOMAS IDEON; PEETER KAIS