Aruandes sisaldub:

  • ülevaade Harju maakonna omavalitsusüksuste Cm-V ja O-Crn veekompleksi veetarbijatest, välja antud vee erikasutuslubadest, perspektiivsest veetarbimisest;
  • vaadeldavate veekomplekside hüdrogeoloogiline ehitus ja selle alusel koostatud põhjavee arvutimudeli HTR99 abil põhjavee päritolu (bilanss), arvutatud veetasemed ja võimalikud veetasemete alanemised ajavahemikul 1995-2030;
  • ülevaade vaadeldavate veekomplekside veekeemiast maakonnas ja 1999.a. inventeerimistöödel andmebaasidesse lisandunud andmetest, lisatud on edaspidi tõsisemat tähelepanu nõudvate ühendite loetelu;
  • Tallinna Cm-V arvutimudeli YTR126sharju2_99 ja Koplis arvutimudeli Kopli12 kloriidide transpordi modelleerimistulemused.

Aruandes tehtud ettepanekute järgi esitas põhjaveekomisjon keskkonnaministrile kinnitamiseks T kategooriate varud maakonnas ühtekokku (ilma Tallinna linnata): Cm-V 33500 m3/d; O-Cm 3900 m3/d.

Lisaks aprobeeris põhjaveekomisjon maakonnas P kategooria O-Cm varu 10750 m3/d ja P kategooria Cm-V varu 6800 m3/d.

INDREK TAMM