Lasnamäe-kunda veekihi põhjavesi on Kiviteri poolkoksimäe lähiümbruses reostunud naftasaaduste, fenoolide ja aromaatsetest süsivesinikest eelkõige benseeniga. Poolkoksimäe lähiümbruses ületavad arseeni sisaldused valdavalt sihtarvu (0,005 mg/l) ja joogivee LPK (0,01 mg/l), kohati on märgata arseenisisalduste suurenemist.

Reostuse levik ulatub pindalaliselt ca 300 m kaugusele poolkoksimäest (seirevõrgu vaatlusprofiilide suundadel). Reostunud ala areaali suurenemist võrreldes eelmise aastaga pole märgata.

Lasnamäe-kunda veekihi vees Kiviteri poolkoksimäe lähiümbruses naftasaaduste ja fenoolide sisaldused on kaks aastat järjest vähenenud. Ka äärealal on märgata fenoolide sisalduse vähenemist põhjavees, naftasaaduste osas on põhjavesi teist aastat puhas. Aasta siseselt võib täheldada aasta teisel poolel üldreeglina suuremaid naftasaaduste sisaldusi kui kevadise suurvee ajal.

Aromaatsetest ühenditest benseeni, tolueeni ja ksüleeni sisaldused on Kiviteri poolkoksimäe lähiümbruses võrreldes eelmise aastaga vähenenud, äärealal ei ole märgata sisalduste esinemise sageduses mingit kindlat suunda vähenemisele või kasvamisele.

Äärealale jäävate puuraukude põhjavees jäi arseeni sisaldus allapoole labori määramistäpsust või sihtarvu.

Ordoviitsiumi-kambriumi veekihi vees 2000 .a. naftasaaduste sisaldusi ei esinenud, vaid üks analüüs oli üle labori määramistäpsuse. Aromaatsetest süsivesinikest esineb tolueeni ja ksüleeni episoodiliselt üle sihtarvu. Märgata on fenoolireostuse suurenemist puuraugu PA-623 ümbruses, kus sisaldused on sageli üle piirarvu (100 µg/l).

Ordoviitsiumi- kambriumi veekihi vesi on Kiviteri poolkoksimäe ümbruses piirkonniti reostunud fenoolidega, eelkõige PA-623 ümbruses, kus juba kaks aastat on märgata sisalduste suurenemise tendentsi.

2001. aastal on seiret jätkates otstarbekas võtta veeproovid vaatluspuuraukudest PA-602, PA- 603, PA-604, PA-605, PA-616, PA-617, PA-622, PA-623, PA-22H ja PA-25H kuni neli korda aastas. Kokku tuleks võtta kümnest vaatluspuuraugust 38 veeproovi. Kuna 2000. aasta seire tulemusena alumise (ordoviitsiumi-kambriumi) veekihi veest arseeni ei leitud on otstarbekas järgmisel aastal võtta proove vaid ülemise (lasnamäe-kunda) veekihi veest. Ühekordselt tuleks võtta proove ääreala puuraukudest PA-604 ja PA-616, poolkoksimäe lähiümbruses on arseeni levikut otstarbekas kontrollida neli korda aastas (puuraugud PA-602, PA-622 ja PA-22H). Kokku tuleks seega teha 12 arseeni analüüsi.

Peale esimese või teise prooviseeria võtmist tehakse analüüsitavate ühendite nomenklatuuris (ühendeid, millede sisaldused on tühised, enam ei määrata) muudatused vastavalt esimeste analüüside tulemustele. Vajalikuks võib osutuda teiste orgaaniliste ohtlike ainete nimistusse kuuluvate ainete määramine enimreostunud piirkondades.

Aruanne, analüüside tulemused ja veetasemete andmed saadetakse Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele ja antakse üle Keskkonnauuringute keskusele paberkujul, elektrooniliselt ja GIS formaadis.