Keskkonnaeesmärkide seadmisel on lähtutud Rio deklaratsiooni 1. põhimõttest: Inimesed on säästva arengu hoolitsuse keskpunktis. Nad omavad õigust tervislikule ja tulemus­rikkale loodusega kooskõlas olevale elule.

Hingamise järel on inimesele oluline joogivesi. Seepärast on vajalik kaitsta joogiveeallikaid. Tähtis on veekogude kasutamine aktiivse puhkus (ujumine, sportlik kalapüük, veematkad), puhta allikavee kasutamine kalakasvatuses ja maastiku esteetiline väärtus. Eeltoodud vajadustega tuleb võimalikult hästi ühildada üldised looduskaitse eesmärgid (liigilise mitmekesisuse säilitamine, haruldaste loomaliikide elupaikade säilitamine, kultuurmaastike ja ehitiste säilitamine jm).

Inimese vajadusi illustreeriv karikatuur:

inimese vajadused

Täpsemad keskkonnaeesmärgid- Pandivere alamvesikonna VMK keskkonnaeesmärgid

Vastavalt eesmärkidele jaguneb veemajanduskava järgmisteks alamkavadeks:

  • Joogivee alamkava
  • Põhjavee alamkava
  • Pinnaveekogude alamkava
  • Vee-elustiku alamkava