Riigile kuuluva põhja- ja pinnavee senisest otstarbekamaks ja süsteemsemaks majandamiseks muudeti 2000. aastal veeseadust, mille kohaselt aastaks 2004 koostatakse Eesti üheksa alamvesikonna veemajanduskava (VMK) ja kogu Eestit hõlmav koondveemajanduskava.

Euroopa Liidu vee- ja keskkonnakaitsealasest seadusandlusest tulenevalt rakendades valgalaprintsiipi kehtestas Vabariigi Valitsus oma 9.septembri 2010.a. määrusega nr. 132 “Vesikondade ja alamvesikondade määramine; Pandivere põhjavee alamvesikonna. Sõltuvalt nitraadidirektiivist (91/676/EMÜ) tuleb liikmesriikidel määrata nitraatidega reostatud põhjaveega alad ja arvata need nitraaditundlike alade hulka. Neile aladele tuleb koostada ja ellu viia nitraadireostust piirav tegevuskava. Pandivere põhjavee alamvesikond on üks osa nitraaditundlikust alast (vaata kaart).

Alamvesikondade veemajanduskavade koostamise ühtlustamiseks on koostatud juhendi eelnõu. Vaata juhendit

Veemajanduskavade koostamist ja elluviimist Eestis koordineerib Keskkonnaministeeriumi veeosakond.

Pandivere põhjavee alamvesikonna koordinaatori kohta on võimalik informatsiooni saada Keskkonnaministeeriumisvesikondade kodulehelt.

Pandivere veemajanduskavaga seonduv:


Kontakt: Tiiu Valdmaa