2017Kaitseväe jäätmekava
2013Riigi jäätmekava 2014–2020 eelnõu koostamine
2012Hiiu-Suurtüki tn. 4 elamukompleksi eskiisprojekt - jäätmekava
2007Riigi jäätmekava aastani 2013 eelnõu
2005Ida-Virumaa jäätmekava ajakohastamine
Kokkuvõte
2003Loode-Eesti jäätmekäitluskeskuse rajamise lähtetingimuste eeluuring
2003Viru Keemia Grupi poolkoksi uue prügila asukohavalik
2002Ida-Virumaa jäätmekava (Ida-Virumaa jääkreostuse likvideerimise tegevuskava)
2001Põlvamaa jäätmekava
2001Ennetavad meetmed- poolkoksi ladestusalade keskkonnahinnang ja edasine tegevuskava
2000Üleriigiline jäätmekava
2000Poolkoksi ladestuspaikade keskkonnahinnang ja edasine tegevuskava
1998Eesti tööstusjäätmete ja energiatootmise jäätmete kasutamine prügilate kattematerjalina: keskkonnamõjude hinnang ja soovitused (Viatek OY+ AS Maves)