2017Põhjaveevarude hindamise juhendi koostamine
2016Kontrollitud põletamise juhend Kaitseväe harjutusväljadele
2012Infomaterjal hajaasustusalal asuva kinnistu joogiveega varustamiseks ja reovee puhastamiseks
2007Hea põllumajandustava
2005Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala põllumajandustootjate ja maaomanike keskkonnaalane koolitus Järvamaal
2004Keskkonda säästev sõnniku hoidmine ja käitlemine
2004Raamat "Eesti Põhjavee Kasutamine ja Kaitse"
2001Veemajanduskavade koostamise juhend
2000Vesikonna veemajanduskava koostamise juhend
1999IPPC - ühtse keskkonnaloa väljatöötamine