2018Jääkreostusobjektide seirevõrgu
inventuur ja veekvaliteedi hindamine
2018Ämari lennuvälja kemikaalide ja tegevuste kompleksuuring
2017Kaberla oja reostuskoormuse uuring
2016Kirikuraba kuivendussüsteemi mõju uuring
2016Audru jõe valgala reostuskoormuse uuring
2015Tallinn Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 hoone keskkonnaseisundi hinnang
2015Lõõtsa tn. 5 // Sepapaja tn. 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnaseisundi hinnang
2014Keskkonnaseisundi uuring Mustamäe tee 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k ja 5l kinnistute detailplaneeringule
2014Põhja Tallinna linnaosas asuvate Neeme 30, 30a ja 34a kinnistute keskkonnaseisundi hinnang
2013Keila jõe valgala reostuskoormuse uuring
2013Botaanikaaia Lepiku kraavi sette paksuse määramine
2013Liiklussõlmede sademevete kogumise ja osalise puhastamise uuring
2013Soome lahe vesikonna mudeljõgede (Pirita, Vihterpalu, Võsu, Toolse, Mustoja, Altja oja) keemilise ja ökoloogilise seisundi analüüs ja hea seisundi taastamise võimaluste alane uuring
2012Järvamaa Roosna-Alliku valla Roosna-Alliku Vanaveski järve mudamahu määramine
2012Eksperthinnang biopuhasti sobivuse kohta Vikingite külla
2011Ekspertiis Kurna liiklussõlmes sademevete utiliseerimise lahenduse kohta
2011Tallinna Kristiine linnaosa Mustamäe tee 69 kinnistu keskkonnauuring I etapp ja II etapp
2007Fenoolide seire VKG AS-i poolkoksi ning lend- ja koldetuha ladestu ümbruse piirdekraavides ning Kiviõli Keemiatööstuse OÜ poolkoksiladestu ümbruses
2007Porkuni järve keskkonnaseisundi uuring. 
2007Sõjamäe raba jääkreostuse uuring
2007Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala veehaarete toitealadele piisava kaitse tagamine
2006Keskkonnauuringud Raadi järve ja Jaamamõisa oja valgaladel reostuse likvideerimiseks
2005Jõhvi linnaga piirneva 2. kaevanduse kaevandusvete mõju ulatuse väljaselgitamine
2005Pandivere veekaitseala põhjavee kvaliteedi seire 2005
2005Balti Elektrijaama juurdevoolukanali nr 1 uurimine ja keskkonnakaitseliste meetmete väljatöötamine.
2004Ohtlike jääkreostuskollete kontroll ja uuringud.
2004Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030.
2004Viivikonna jaoskonna laienemise (Sirgala II) mõju Kurtna järvede veetasemetele
2003Ohtlike jääkreostuskollete järelvalve ja kontroll 2003
2002Balti Elektrijaama tuhavälja nr 2 sulgemisprojekti teostatavuse uuring
2002Ohtlike jääkreostuskollete järelvalve ja kontroll 2002
2000Sindi tammi kalatrepi rajamise eeluuringud
2000Ohtlike ainete emissioonide inventuur Harjumaal ja Virumaal
2000Haiglajäätmete inventuur (Carl-Bro + AS Maves)
1999AS IVO Energia omandatavate maa-alade uuringud
1999Balti EJ Põhivõrgu alajaama pinnase puhastusvajaduse eeluuring
1999Tallinna Lennuvälja keskkonnaprojekti eeluuring
1999Harjumaa põhjaveevarude säästev kasutamine ja kaitse. Harju maakonna ordoviitsiumi-kambriumi ja kambriumi-vendi veekomplekside tarbevaru määramine ja olemasolevate varude ümberhindamine kuni aastani 2030
1998Rapla tankla põhjaveereostuse kaardistamine
1998Paide linna põhjaveevaru uuring
1998Türi linna põhjaveevaru uuring
1998Tallinna piirkonna Kambriumi-Vendi veekompleksi tarbevaru ümberhindamine kuni aastani 2030