2016Ülevaade veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava ellu viimisest 01.07.2014-01.10.2015
2015Nitraaditundliku ala tegevuskava koostamine põllumajandusliku tootmise vähendamiseks pinna- ja põhjaveele aastateks 2016-2020
2014NTA tegevuskava aastani 2015 analüüs
2014Ülevaate koostamine vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavade elluviimisest
2013Ülevaate koostamine vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavade elluviimisest
2012Veemajanduskavade meetmete rakendamise hindamine ja vahearuande koostamine meetmeprogrammide rakendamise kohta-veekogude tervendamise ja korrastamie meetmete hinnang
2011Vesikondade veemajanduskavade meetrmeprogrammide rakendamiseks koostatud tegevuste algtabeli täiendamine
2009Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009 kuni 2022
2008Männiku järvistu (Raku ja Männiku järved) veeressursi säilimiseks vajalikud uuringud ajakohastatud versioon
2007Matsalu alamvesikonna veemajanduskava eelnõu
2007Mustjõe alamvesikonna veemajanduskava eelnõu
2007Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskava peatükkide uuendamine
2007Harju alamvesikonna veemajanduskava koostamine
2006Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava eelnõu
2005Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskava
2004Männiku järvistu (Raku ja Männiku järved) veeressursi säilimiseks vajalikud uuringud. Männiku järvistu perspektiivne plaan
2003Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskava
2003Viru ja Peipsi alamvesikondade põhjavee seisundi hindamine veemajanduskavade koostamiseks
2002Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskava projekt
2001Pandivere reostusuuringute koondtöö ja veemajanduskava
2000Pandivere Riikliku Veekaitseala uurimistööde kokkuvõte
2000Harju vesikonna veemajanduskava koostamiseks vajalike andmekogude korrastamine
1999Reostuse vähendamise programm põlevkivi kaevandamise aladel: veeressursside kasutamine (PHARE, REDOS 2-TA, koostööprojekt COWI Consulting Engineers and Planners AS, Taani)
1999Pandivere Riikliku Veekaitseala arendamine. Pandivere Veekaitsealal paiknevate prügilate kaardistamine ja keskkonnaohtlikkuse hindamine
Kokkuvõte
1999Maakondade põhjavee andmebaaside korrastamine
1999Pärnu jõe valgla kaitsekorralduse kava koostamine (PHARE projekt). Pärnu jõe veekasutuskava projekt
1998Pandivere Veekaitseala GIS väljatöötamine