Koostame vee erikasutuslubade ja keskkonnakomplekslubade taotlusi. Meie KMH litsentsidega eksperdid viivad läbi keskkonnamõju hindamisi ja keskkonnamõju strateegilisi hindamisi väga erinevates valdkondades, tehes koostööd erinevate alade spetsialistidega väljastpoolt meie firmat.

Oma pädevusvaldkonna piires koostame infovoldikuid, raamatuid ja õppematerjale, projekttaotlusi ja arengukavasid.

Koostamine jäätmekavasid nii omavalitsustele kui ettevõtetele. Teeme ettevõtetele keskkonnaauditeid.

Tegeleme veekaitset puudutavate kaitsekorralduskavade ja -plaanide väljatöötamsega.

Koostame omavalitsustele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavasid ning jäätmekavasid.

keskkonnakonsultatsioonid