AS Maves üheks tegevusvaldkonnaks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavade koostamine kohalikele omavalitsustele. Arengukava eesmärgiks on lahenduste andmine ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamiseks järgnevaks 12 aastaseks perioodiks parima kättesaadava ja ökonoomse tehnoloogia abil. Paljud omavalitsused ei oma piisavat ülevaadet oma haldusterritooriumil asuvate asulate ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni olukorrast. Tellitud on küll üksikuid asulaid hõlmavaid ülevaateid ja projekte, kuid valdavalt on sellekohane info olemas suulisel tasemel, s.t, et seal ja seal on joogivesi kehv, siit peaks minema veetoru jne. Puuduvad vee- ja kanalisatsioonitrasside plaanid, ei omata täit teavet, miks on joogivesi halb ja mis selle on põhjustanud, kui suured võivad olla veekaod, miks on puhasti töö ebarahuldav jne.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava sisaldab:

  1. Olemasoleva olukorra analüüsi.
  2. Ettepanekuid ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide edasiarendamiseks (olemasolevate renoveerimine, uute alade haaramine).
  3. Erinevate lahenduste maksumuste kujunemist ja prioriteetide määratlemist.
  4. Keskkonnamõjude hindamist.
  5. Ettepanekuid vee-ettevõtete arendamiseks.

Võib tekkida küsimus, mis kasu on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast, mida see annab kohalikele omavalitsustele.

Arengukava on aluseks:

  • veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel ja väljaehitamisel. Annab kompaktse ja täpse ülevaate ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni olukorrast omavalitsuse haldusalas.
  • omavalitsuse investeerimisplaanide koostamisel. Juhised meetmetest ja prioriteetidest omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seisundi parandamiseks (kehtestatud normidele vastavusse viimiseks) ja edasiarendamiseks.
  • laenude või abirahade taotlemisel ISPA, KIK-i või mõne muu fondi kaudu.
  • vee-ettevõtte tegevuse planeerimisel. Võimaldab planeerida vee-ettevõtete tegevust piisavalt pika perioodi peale ette.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava võimaldab üksikisikul saada ammendavat infot kas, mida ja millal tehakse veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise olukorra parandamiseks tema elukohas.

Silver Riige