Author

Konsultatsioonid keskkonna alal

Maves on 1991. aastal asutatud rahvusvahelise
koostöökogemusega keskkonnakonsultatsioonifirma.

Lens
Välisõhk Geoloogia Elusloodus Strateegilised
Kavad
Rakenduslikud
Uuringud
Vesi Jäätmed
Rakendusuuringud ja kavad koostöös partneritega
Ehitusgeoloogilised, geoloogilised, maavarade ning hüdrogeoloogilised uuringud; kaevanduste korrasturprojektid, alade taastamiste projektid jm teenused
Linnustiku, taimestiku ning vee-elustiku uuringud;
Natura elupaikade invetuurid
Keskkonnamõju ja seisundi hindamine, keskkonnamõju strateegiline ning eelhindamine; keskkonnakorralduskavad, lubade taotlused, järelvalve, projektitaotlused jm teenused
Puurkaevude puurimine ja reostunud pinnase ning reostusobjektide likvideerimine
Omapuhastite asukohavalik, pinna- ja põhjaveeseire, veeproovide võtmine, hüdroloogilised uuringud ja mudeldamine, põhjaveevarude mudeldamine, jm teenused
Jäätmekavad ja jäätmeuuringud, sealhulgas sortimisuuringud, reostusuuringud
Ettevõttes on juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem ISO9001:2015.
Maves people

Oleme projektide läbiviimisel võtnud töökorralduse aluseks tiheda koostöö lepingupartnerite ja teiste konsultatsioonifirmadega, et tagada tööde efektiivne, säästlik ja keskkonnahoidlik teostus.

Tööülesanded hõlmavad nii individuaalset konsultatsiooni kui ka täielikku tööde programmi koostamist, projekti läbiviimist ja järelevalvet.

Tehniline baas

Puurmasinad geoloogilisteks töödeks GIS tarkvara Vee ja pinnase proovivõtuvahendid Põhjavee mudeldustarkvara Vee füüsikaliste omaduste mõõtmise seadmed Tehnika uuringuteks veekogudel

Pädevustunnistused

KMH litsents Geotehnikainsener, tase 7 Atesteeritud veeproovivõtjad Hüdroloogiliste tööde tegevusluba Maaparanduse alal tegutseva ettevõtte registreering
Niiduk

Oskusteave ja teenused

Meie tegevusvaldkonnad Eestis ja välismaal hõlmavad nii individuaalset konsultatsiooni ja nõuannet kui ka täielikku tööde programmi koostamist, projekti läbiviimist ja järelevalvet. Vajadusel kaasama eksperte väljastpoolt meie firmat.

icon

Vesi

 • Omapuhastite (imbsüsteemide, imbväljakute, pinnasfiltrite) asukohavalik
 • Pinna- ja põhjaveeseire, veeproovide võtmine
 • Veehaarete toitealaprojektid
 • Hüdrogeoloogilised uuringud
 • Hüdrogeoloogiline mudeldamine
 • Põhjaveevarude hindamine
 • Valgala koormusuuringud
 • Veekogude tervendamisuuringud
 • Reostusuuringud
 • Väiksemad hüdrotehnilised projektid
icon

Jäätmed

 • Jäätmekavad
 • Jäätmeuuringud, ka sortimisuuringud
 • Reostusuuringud
icon

Elusloodus

 • Linnustiku ja taimestiku uuringud
 • Natura elupaikade inventuurid
 • Vee-elustiku uuringud (koostöös partneritega)
icon

Välisõhk

 • Rakendusuuringud ja kavad koostöös partneritega
icon

Geoloogia

 • Ehitusgeoloogilised uuringud
 • Geoloogilised uuringud
 • Maavarade uuringud
 • Hüdrogeoloogilised uuringud
 • Hüdrogeoloogiline mudeldamine
 • Reostusuuringud
 • Kaevanduste korrastusprojektid, kaevandatud alade
 • taastamise projektid
icon

Kompleksuuringud ja strateegilised kavad

 • Keskkonnamõju hindamine
 • Keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Keskkonnamõju eelhindamine
 • Keskkonnamõju strateegiline eelhindamine
 • Keskkonnaseisundi hindamine
 • Keskkonnakorralduskavad
 • Keskkonnalubade taotlused
 • Keskkonnaalane järelevalve
 • Projekttaotluste ja arengukavade koostamine
 • Keskkonna auditeerimine
 • Juhend- ja koolitusmaterjalide koostamine
 • Keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamine
 • Keskkonnavaldkonna strateegiate ja arengukavade koostamine
icon

Rakenduslikud uuringud

 • Puuraukude puurimine
 • Reostunud pinnase ja reostusobjektide likvideerimine

Võta meiega ühendust

Eik Eller

Eik Eller

Ehitusgeoloogilised uuringud

eik@maves.ee
517 5796

Irina Grigorjeva

Irina Grigorjeva

Geoloogia,
hüdrogeoloogia

irina@maves.ee
5566 6653

Anne Karri

Anne Karri

Raamatupidamine

anne@maves.ee

656 7300

509 3438

Toomas Kupits

Toomas Kupits

Keskkonnaseisundi hindamine

kupits@maves.ee

504 1059

Karl Kupits

Karl Kupits

Üldjuht
Jäätmemajandus,
veemajandus, keskkonnamõjude hindamine,
keskkonnauuringud

karl@maves.ee

656 7300

509 3437

Aleksander Makušev

Mirjam Mehine

Mirjam Mehine

Veemajandus

mirjam@maves.ee

Madis Metsur

Veemajandus

madis@maves.ee

508 3765

Kadri Normak

Kadri Normak

Veemajandus,
veeproovid,
keskkonnamõjude hindamine

kadri@maves.ee

508 7013

Artto Pello

Artto Pello

Reostusuuringud, eluslooduse seire ja konsultatsioon

artto@maves.ee

5623 7394

Margus Voolma

Margus Voolma

Geoloogilised uuringud

margus@maves.ee

53480513

Tuuli Vreimann

Tuuli Vreimann

Keskkonnakorralduskavad, jäätmemajandus, keskonnamõjude hindamine

tuuli@maves.ee

5198 7605