Pandivere Riiklik Veekaitseala kui veekaitselise suunitlusega programmiala (algne pindala 3508,75 km2) moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr. 586 13. detsembrist 1988.a. Põllumajanduse intensiivse arengu tagajärjel oli aastatel 1974 – 1985 Pandivere veeseisund muutunud kriitiliseks. Lisaks olemasolevale intensiivsele tootmisele planeeriti siia Viiratsi sigala tüüpi tööstuslike sigalate rajamist. Lämmastikühendite sisaldus põhjavees oli 60-nendate aastatega võrreldes üle kümne korra). Kontrollimatult reostasid põhjavett NL militaarobjektid. Pandivere kõrgustiku põhjaossa planeeriti fosforiidi kaevandusi ka väetisetööstust. Veekaitseala moodustamine oli igati õigustatud.

Eesti keskkonnastrateegia nõuab Pandivere kõrgustiku põhjavee formeerumisala tõhusa kaitse tagamist. Järgnevalt toodud materjal pärineb reostusuuringute koondtööst, mis on ettevalmistav osa Pandivere põhjavee alamvesikonna veekasutuskava koostamiseks.

Pandivere karstunud aluspõhjalise kõrgustiku veevaru seisundit ja tarbimist on uuritud ja muutusi prognoositud juba aastakümneid. Aastail 1987 – 1991 koostati piirkonna majandamiskava väljatöötamiseks, esialgu tolleaegsete majandite, hiljem valdade jaoks teaduslikult veekaitseskeemid. 1992. aastast alustati maapinnalähedase põhjavee seiret. Pandivere veekaitseala moodustab riiklikus põhjaveeseiresüsteemis omaette piirkonna.

Pandivere veevarude kaitse korraldus Riikliku Veekaitsealana pole senini lahendust leidnud. Pikka aega on käinud eeltööd Pandivere Riikliku Veekaitseala kaitse korraldamise õigusaktide korrastamise üle. 1995. aastal alustas AS Maves Pandivere Riikliku veekaitseala kaitseeeskirja koostamist. Selle käigus täpsustati piirid ja vähendati ka esialgset pindala 2382 km2-ni. Viimased parandused piirikirjelduses tehti 1999. aastal. Üheks võimaluseks on, et Pandivere Riiklik Veekaitseala võtab alamvesikondade veemajanduskavade valmimise järel üle Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduse ja veekaitse juhtimise. Pandivere peab alatiseks jääma riigi tasemel esiletõstetud erilise veemajandusliku tähtsusega piirkonnaks.

pandivere_alamvesikond