2017Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise valdkonna keskkonnamõju ja hüdrogeoloogiaga seotud tegevuste nõustamine ning osavõtt 16.03.2016 Riigikogu otsusega kinnitatud „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030“ (edaspidi Põlevkivi arengukava või arengukava) rakendusplaani elluviimisest
2013Keila-Joa hüdroelektrijaama vee erikasutusloa taotluse koostamine
2013Saku turbamaardla 3. ja 5. ploki geoloogilise uuringu loa taotluse ning geoloogilise uuringu koostamine
2011Kamari veehoidlale kalapääsu eelprojekti koostamine ja selle väljaehitamiseks vajaliku rahastamistaotluse vormistamine
2011Kaave ja Vääna jõe uuendamine ja ökoloogilise seisundi parandamine - eelprojekti koostamine
2011Rutikvere kalapääsu eelprojekt
2004Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine.
2003Põltsamaa-Adavere nitraaditundliku ala hajaasustuse veevarustuse lahendused
2003Pärnumaa turbavarude arengukava
2002Keskkonnaeesmärkide valimine riikliku arengukava prioriteetsete valdkondade hindamiseks
2001Pärnu vesikonna ISPA (tehnilise abi) projekti ettevalmistamine
2000Veekaitse valgala printsiibi juurutamiseks Soome lahe Tallinna ümbritseva valgala piirkonnas informatsiooni kogumine ja koostööprojekti ettevalmistamine Rootsi Keskkonnagentuuriga piirkonna kaitseplaani koostamiseks
2000Pandivere nitraaditundliku ala kaitsekorralduse kava ettepanek