2018Viru kaevanduse mäeeraldise rajatud puuraukude revisjon ja põhjavee seire
2017Kaitseväe harjutusväljade põhja- ja pinnavee seirepunktide ja seiratavate näitajate analüüsis
2017Automaatsete seireandurite ostmine ja paigaldamine riikliku põhjaveeseire puurkaevudesse
2016Halinga valla suletud prühilate põhjavee seire
2016Ahtme SEJ tuhavälja mõju seire
2015Tallinna ringtee äärsete settebasseinide seire ja projektile vastavuse kontroll
2014Pinnaveekogumite operatiivseire kava metoodika ja 2015. a seirekava
2014Viru kaevanduse mäeeraldise rajatud puuraukude revisjon ja põhjavee seire 2014
2014Kopli Kaubajaama jääkreostuskolde seire
2013VKG oil prügilate põhjavee seire
2013Pinnase- ja põhjavee seire Rapla tanklas
2013Rannamõisa ja Rakvere tanklate seire 2013
2013Pullapää suletud prügila seirevõrgu rajamine ja seire (sulgemisprojektis loetletud näitajate osas)
2012Neste Ülemiste ja Rapla tanklate seire 2012
2012Lootsi tankla seire
2012VKG Oil AS-le kuuluvate ja Kohtla-Järvel asuvate prügilate (poolkoksiprügila ja tuhaväljak) põhjavee seire seiregraafiku alusel
2011Rapla tankla seire
2011Näpi, Rannamõisa, Sadama tanklate veeseire
2010Rannamõisa ja Näpi tankla seire
2007Tapa ja Keila-Joa põhjaveereostuse järelseire
2007Fenoolide seire VKG AS-i poolkoksi ning lend- ja koldetuha ladestu ümbruse piirdekraavides ning Kiviõli Keemiatööstuse OÜ poolkoksiladestu ümbruses
2005Pandivere veekaitseala põhjavee kvaliteedi seire 2005
2004…Paide linna veehaarde seirekaevude seire
2004…Väätsa prügila seire
2000Orgaaniliste ühendite seire Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees 2000. aastal